Download algemene voorwaarden als PDF

 

Algemene voorwaarden Argiweb

1. Algemeen

1.1     Opdrachtgever; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Argiweb opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
1.2     Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Argiweb uit andere hoofde worden verricht.
1.3     Bescheiden; alle door de opdrachtgever aan Argiweb ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Argiweb vervaardigde zaken.
1.4     Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Argiweb tot het verrichten van werkzaamheden door Argiweb ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Argiweb binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk overeen is gekomen.
2.2     Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Argiweb aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.3     Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Argiweb in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1     De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever blijkt geeft akkoord te zijn met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.
3.2     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.3     Indien een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan, is opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het gehele bedrag verschuldigd dat op de opdrachtbevestiging is vermeld, ook indien Argiweb dit bedrag in delen factureert.

3.4     Opdrachten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

3.5     Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat Argiweb middels elektronische weg communiceert.

4. Gegevens opdrachtgever

4.1     Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van Argiweb noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar opdracht, tijdig te overleggen.
4.2     Indien de noodzakelijke gegevens en bescheiden niet ter beschikking staan van Argiweb is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten.

4.3     Indien voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder opschortingsrecht, aan deze geretourneerd en/of vernietigd.

5. Uitvoering opdracht

5.1     Argiweb bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Argiweb zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
5.2     Argiweb heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 , art. 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Zoekmachine marketing

6.1     Opdrachtgever verleent aan Argiweb voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van marketingcampagnes op internet.
6.2     Opdrachtgever verleent aan Argiweb een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Argiweb noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketing campagnes.

6.3     Argiweb zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Argiweb over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

6.4     Indien de door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketing campagnes rechtstreeks door de opdrachtgever betaald worden, kan de Argiweb niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldo tekorten van de opdrachtgever.

6.5     Opdrachtgever dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Argiweb is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

7. Geheimhouding en exclusiviteit

7.1     Argiweb is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover de Argiweb een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover opdrachtgever Argiweb van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
7.2     Argiweb is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of marketingdoeleinden.

7.3     Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Argiweb niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8. Intellectueel eigendom

8.1     Argiweb behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
8.2     Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.3     Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Argiweb .

9. Overmacht

9.1     Indien Argiweb zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Argiweb alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
9.2     Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.

10. Honorarium

10.1     Het honorarium van Argiweb is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Argiweb bestaat, in het geval van een tijdelijke opdracht uit een vooraf vastgesteld bedrag per opdrachten. In het geval van een opdracht voor onbepaalde tijd wordt het honorarium berekend op basis van tarieven per door Argiweb gewerkte tijdseenheid.
10.2     Opdrachtgever is gehouden aan Argiweb een door Argiweb in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Argiweb daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

11. Prijzen

11.1     Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
11.2     Argiweb behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

12. Betaling

12.1     Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.
12.2     Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Argiweb , zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Argiweb heeft.

12.3     Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,-.

12.4     In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling voor het factuurbedrag.

13. Aansprakelijkheid

13.1     Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de Argiweb slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Argiweb sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Argiweb is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
13.2     Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Argiweb , is deze nimmer aansprakelijk.

13.3     Argiweb heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

13.4     Opdrachtgever vrijwaart Argiweb voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Argiweb onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Argiweb .

14. Opzegging

14.1     Argiweb behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Argiweb weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan van de overeenkomst hiervan op de hoogte stellen.
14.2     Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post of bevestigde e-mail en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst en het bepaalde onder honorarium eerste lid, van toepassing. Bij opzegging per e-mail dient de Argiweb deze te bevestigen.

15 Verlenging

15.1     De jaarlijks terugkerende diensten (zijn in het investeringsoverzicht aangegeven met jaarlijkse investering) worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als de minimale contractduur, tenzij één van beide partijen het contract middels een getekende brief opzegt uiterlijk zestig dagen voor het einde van de lopende contractperiode.

16. Opschortingsrecht

16.1     Argiweb is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
16.2     Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door Argiweb hebben ondergaan.

17. Toepasselijk recht

17.1     Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Argiweb waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
17.2     Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Argiweb , worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement s-Hertogenbosch.